โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลดา ไชยชาติ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญญาภา ลุนศรี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแจ่มนภา แจ่มนอก
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟ้างาม แสงริยา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา วังโพธิ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :