คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ หันกลาง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ กระฉอดนอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรำพึง โหมกทองหลาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ชัยยะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเศษ รอดวินิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุอุทัย โชติธมฺโม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ