โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0