กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6