กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3