โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ