กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดา แสงทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายศักดา แสงทอง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2