โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดา แสงทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0