กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3