โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0