กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2