โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์