กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุมาลี การบรรจง
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3