กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิจิตรา ขันนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1