โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิจิตรา ขันนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0