โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
คณะผู้บริหาร

นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม
ครู คศ.1

นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3

นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ครู คศ.3

นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ครู คศ.1

นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ครู คศ.1

นางมลิวรรณ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3

นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา ขันนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา ไชยมาตร์
ครูอัตราจ้าง

นางอุบล สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายลมัย แก้วกู่