คณะผู้บริหาร

นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายเอกพล สมการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววริสรา ธีรธัญปิยศุภร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาววิจิตรา ขันนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนันทา ไชยมาตร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธนาภรณ์ โคกสีนอก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายลมัย แก้วกู่

นางสุมาลี การบรรจง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายศักดา แสงทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3