โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 เมษายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางมลิวรรณ มาตบัณดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มีนาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิจิตรา ขันนอก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2523
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ตุลาคม 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 สิงหาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรวคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา แสงทอง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี การบรรจง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 เมษายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันทา ไชยมาตร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2554