คณะผู้บริหาร

นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุวธิดาพร ดอนประสิม
ครู คศ.1

นายฤทธิ์ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3

นายฐิติวัจน์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุดามาส สมบัติสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางเตือนทิวา คิดคำนวน
ครู คศ.3

นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสิริลักษณ์ วัชระไชยคุปต์
ครู คศ.1

นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม
ครู คศ.1

นางมลิวรรณ มาตบัณดิษฐ
ครู คศ.3

นางนาฏสุดา พงษ์ศิริจันทร์
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา ขันนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา ไชยมาตร์
ครูอัตราจ้าง

นางอุบล สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายลมัย แก้วกู่

นางสุมาลี การบรรจง
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายศักดา แสงทอง
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2