โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1 ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  3  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง  2