พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. จัดกิจกรรมและกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นคุณธรรม และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตระถึงคุณค่าของความเป็นไทย
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 5. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ และครูมืออาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง
 6. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดการศึกษา
เป้าหมาย
 1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. ผู้เรียนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย
 4. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียน และสังคมได้อย่างมีความสุข เคารพสิทธิและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ครูมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 7. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาและ การจัดการศึกษา