ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                  โรงเรียนบ้านเมืองคง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยคุณพระพลราษฎร์บำรุง นายอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งใช่ศาลากลางเปรียญวัดบ้านเมืองคงเป็นสถานที่เรียน และมีนายจันทร์  ศรีวิชา เป็นครูสอน ซึ่งการเปิดครั้งแรก เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
          การเปลี่ยนแปลง
              พ.ศ. 2465   ต้องปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเกิดไฟไหม้ศาลาการเปรียญ
              พ.ศ. 2475   ได้เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อมาทางราชการให้หยุดและเปิดทำการสอนอีกตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านเมืองคงเป็นสถานที่เรียน
              27  พฤษภาคม พ.ศ. 2478  นายอำเภอบัวใหญ่ สั่งให้ พระภิกษุธรรมา หมั่นกิจ ผู้ซึ่งผ่านการอบรมครูประชาบาล มาสอนที่โรงเรียนนี้
              1 มิถุนายน  พ.ศ. 2478   เป็นวันแรกที่มีการเริ่มใช้ ทะเบียนนักเรียน สมุดหมายเหตุรายวัน และสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ
              3 มิถุนายน พ.ศ. 2478   พระราชบัญญัติประถมศึกษาให้โรงเรียนนี้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านวัดตระคร้อ
              24  มิถุนายน  พ.ศ.   ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองคง 3   ( วัดบ้านเมืองคง ) และ มี นายประพันธ์  ประจงจิตร เป็นครูใหญ่
  • สิงหาคม    2495  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนวัดบ้านเมืองคง
  • มกราคม   2514   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านเมืองคง  จนถึงปัจจุบัน
                ปีการศึกษา  2521   เปิดการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 6
                 ปีการศึกษา 2535    เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล  และได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา